Опште информације о семинару

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ програма је упознавање учесника са савременим софтверским и хардверским достигнућима која се могу инплементирати у релизацији наставе физичког и здравственог васпитања

Специфични циљеви програма су оспособљавање полазника за израду педагошке документације и праћење активности на часу физичког вежбања помоћу Excel програмског алата, савладавање употребе Киновеа програма за видео анализу физичког вежбања, примене и њихових постигнућа, као и коришћење паметне табле у реализацији програмских садржаја наставе физичког и здравственог васпитања, изборних предмета и слободних активности..Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Упознавање учесника са савременим софтверским и хардверским достигнућима која се могу инплементирати у релизацији наставе физичког и здравственог васпитања

Стицање знања у израда презентација помоћу G-Slides, Power point, Canva програма; примена апликација за мобилне телефоне за самостално вежбање и праћење здравственог статуса (Strava, Workouts for Kids, Yoga Kids, Sworkit Kids, AI Posture Evaluation and Correction System) у настави ФЗВ са циљем подизања свесности ученика о важности свакодневне физичке активности и самосталног вежбања; примена апликације “365 игара” аутора проф. др Александра Игњатовића у реализацији ПНУ физичког и здравственог васпитања


Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција и мотивисање наставника за примену кооперативног приступа у настави физичког и здравственог васпитања, прилагођеног савременим условима рада, новим законским оквирима и измењеним наставним плановима и програмима

Упознавање са карактеристикама кооперативног приступа у настави фЗВ-интегрисање когнитивног учења у ФЗВ, социјална интеграција рањивих група ученика, развој различитих вештина (когнитивних, моторичких итд), увођење различитих исхода учења и стицање различитих искустава са игром). Улога наставника у кооперативном приступу у настави ФЗВ; улога физичке активности и спорта у кооперативном приступу у настави ФЗВ (пребацивање тежишта са победе на забаву, стављање у други план различитост нивоа способности). Овладавање припремом, реализацијом и начинима вредновања специфичних модела физичких активности у коперативном приступу. Бенефити кооперативног приступа у настави ФЗВ. Примена апликације “Kahoot” у реализацији ФЗВ у међупредметном повезивању