• Добро дошли на сајт за професионално усавршавање наставника. На овом месту наћи ћете обуке које су у организацији два удружења: Удружење педагога физичке културе Ниш и Удружење физичара "Омега" Ниш.

    У опису обука наћи ћете информације о садржају, циљевима и предавачима. Контакте организатора обуке такође ћете пронаћи у опису.


Available courses

Опште информације о семинару

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ програма је упознавање учесника са савременим софтверским и хардверским достигнућима која се могу инплементирати у релизацији наставе физичког и здравственог васпитања

Специфични циљеви програма су оспособљавање полазника за израду педагошке документације и праћење активности на часу физичког вежбања помоћу Excel програмског алата, савладавање употребе Киновеа програма за видео анализу физичког вежбања, примене и њихових постигнућа, као и коришћење паметне табле у реализацији програмских садржаја наставе физичког и здравственог васпитања, изборних предмета и слободних активности..Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Упознавање учесника са савременим софтверским и хардверским достигнућима која се могу инплементирати у релизацији наставе физичког и здравственог васпитања

Стицање знања у израда презентација помоћу G-Slides, Power point, Canva програма; примена апликација за мобилне телефоне за самостално вежбање и праћење здравственог статуса (Strava, Workouts for Kids, Yoga Kids, Sworkit Kids, AI Posture Evaluation and Correction System) у настави ФЗВ са циљем подизања свесности ученика о важности свакодневне физичке активности и самосталног вежбања; примена апликације “365 игара” аутора проф. др Александра Игњатовића у реализацији ПНУ физичког и здравственог васпитања


Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција и мотивисање наставника за примену кооперативног приступа у настави физичког и здравственог васпитања, прилагођеног савременим условима рада, новим законским оквирима и измењеним наставним плановима и програмима

Упознавање са карактеристикама кооперативног приступа у настави фЗВ-интегрисање когнитивног учења у ФЗВ, социјална интеграција рањивих група ученика, развој различитих вештина (когнитивних, моторичких итд), увођење различитих исхода учења и стицање различитих искустава са игром). Улога наставника у кооперативном приступу у настави ФЗВ; улога физичке активности и спорта у кооперативном приступу у настави ФЗВ (пребацивање тежишта са победе на забаву, стављање у други план различитост нивоа способности). Овладавање припремом, реализацијом и начинима вредновања специфичних модела физичких активности у коперативном приступу. Бенефити кооперативног приступа у настави ФЗВ. Примена апликације “Kahoot” у реализацији ФЗВ у међупредметном повезивању


Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање дигиталних компетенција полазника ради унапређивања и осавремењивања наставе и учења као и оспособљавање за израду и дељење интерактивних дидактичко-методичких материјала помоћу разних веб-алата

Оспособљавање полазника за креирање различитих интерактивних лекција, тестова за формативно праћење, мултимедијалних радова. Оспособљавање полазника за дељење и примену одабраних алата у активној настави. Оспособљавање полазника за израду сценарија наставне јединице уз функционалну примену једног или више изучаваних алата

Особа за контакт:

Ана Живковић, enastava018@gmail.com, 0641621773, 0641621773


Трајање програма:  недеља: 4
                                    бодова: 32
Број у Каталогу: 728

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање дигиталних компетенција полазника и оспособљавање за креирање, примену и дељење различитих дидактичко-методичких материјала помоћу одабраних веб-алата.

Оспособљавање полазника за креирање интеркативних лекција и задатака у одабраним веб-алатима; Оспособљавање полазника за коришћење креираних лекција на часу као и за праћење и вредновање рада ученика у реалном времену; Оспособљавање полазника за планирање и реализацију наставне јединице уз функционалну примену једног или више изучаваних веб-алата.

Особа за контакт:

Ана Живковић, enastava018@gmail.com, 0641621773, 0641621773


Трајање програма:  недеља: 4
                                    бодова: 34
Број у Каталогу: 511


Обавештења сајта

There are no discussion topics yet in this forum